Onko- koloproktologiya şöbəsi

Milli Onkologiya Mərkəzin direktoru Akademik C.Ə.Əliyevin əmri ilə 06.10.2017 ciltarixində onkokoloproktologiya şöbəsi yaranmışdır. Şöbənin əsas praktiki və elmifəaliyyəti çənbər və düz bağırsağın xoş və bədxassəli törəmələrin müalicəsi ilə bağlıdır.Şöbədə kolorektal xərçən zamanı hən açıq həmdə laparoskopik əməliyyatlar icra olunur.Onkokoloproktologiya şöbəsində müalicə olunan xəstələr multidisplinar komandatərəfindən müzakirə olunur və müalicə taktika seçilir bu həm əməliyyata hazırlananhəmdə əməliyyat keçirən xəstələrə aid olunur. . Həkim heyəti periodik olaraq BöyükBritaniya, Almaniya, Avstriya, Türkiyə, Rusiya, İtaliya, Fransa kimi ölkələrdə təhsil alır,öz kvalifikasiyalarını artırır, Beynəlxalq Konfranslarda iştirak edirlər. Bunlardan əlavəonkokoloproktologiya şöbəsinin əməkdaşları aktiv elmi işlə məşğul olur, elmi məqalələrvə tezislər dərc etdirir, Onkoloqların Beynəlxalq Konfranslarında çıxış edirlər, təcrübəmübadiləsi aparırlar.Onkokoloproktologiya şöbəsinə tez-tez Avropa, Rusiya, Türkiyədən təcrübəmübadiləsi proqramı ilə həkim-cərrahlar dəvət olunur, masterklaslar keçirilir. Şöbənincavan həkim heyəti ingilis, rus, alman, türk dillərində sərbəst danışırlar.İl ərzində onkokoloproktologiya onkologiya şöbəsində 450-dən çox xəstə müayinə vəmüalicədə olunur. Bunlardan isə 400-ə yaxını cərrahi əməliyyata məruz qalır. Beləliklə,şöbənin cərrahi fəallığı 87-90% təşkil etmişdir. Bu xəstələrin 8-10% qeyri-onkoloji cərrahixəstəliklərə, ~90-92% şiş prosesinə, bunlardan isə ~92% bəd, ~8% xoş xassəli şişproseslərinə görə cərrahi müdaxiləyə məruz qalırlar.