Научные исследования в области лечения и профилактики злокачественных опухолей женской репродуктивной системы в НЦО

|

Условия, созданные в Национальном Онкологическом Центре под руководством академика Джамиля Алиева, создают большие возможности для проведения научных исследований. В связи с этим, результаты наших научных исследований в области лечения и профилактики злокачественных опухолей женской репродуктивной системы за последний год были опубликованы в различных странах и местных журналах. Исключительная поддержка в проведении этих исследований со стороны генерального директора Национального Центра Онкологии академика Джамиля Алиева и заведующего отделением диагностики и лечения злокачественных заболеваний Севиндж Рагимзаде велика. Вот некоторые из этих научных исследований.
A) Результаты наших научных исследований были представлены на 25-й юбилейной конференции "Улучшение качества, эффективности и действенности онкологической помощи", проведенной 20-22 марта 2020 года во Флориде Национальной комплексной онкологической сетью (NCCN), некоммерческим альянсом 28 ведущих онкологических центров США. Следует с гордостью отметить, что 3 из 128 исследований со всего мира, представленных на конференции, были проведены в Национальном центре онкологии. Тема "Прогнозное и прогнозное значение совместного исследования маркера опухоли CA 15-3 и витамина D у больных раком молочной железы" под руководством академика Джамиля Алиева была изучена впервые в мировой системе здравоохранения. К сожалению, несмотря на приглашение, мы не смогли принять участие в 25-ой юбилейной конференции NCCN в связи с текущей пандемией COVID-19. Мы представляем наше исследование вашему вниманию:

1.CLO20-029: The Prognostic and Predictive Significance of Joint İnvestigation of Tumor Marker CA 15-3 and Vitamin D in Breast Cancer Patients

Authors: Jamil A. Aliyev1, Elchin Mansurov PhD1 , Sevinj E. Rahimzade PhD1 , Azad A. Karimli PhD1 and Leylakhanum A. Melikova PhD1

National Center of Oncology, Azerbaijan Republic Ministry of Health, Baku, Azerbaijan 

Online Publication Date: 20 Mar 2020

DOI: https://doi.org/10.6004/jnccn.2019.7391

2.CLO20-048: Role of TUBB3 Gene Expression in Early and Advanced Breast Cancer Stage Formulation

Authors: Elchin Mansurov PhD1 , Jamil A. Aliyev1 , Sevinj E. Rahimzadeh PhD1 and Leylakhanum A. Melikova PhD1

National Center of Oncology, Azerbaijan Republic Ministry of Health, Baku, Azerbaijan

Online Publication Date: 20 Mar 2020

DOI: https://doi.org/10.6004/jnccn.2019.7393

3.CLO20-058: Characteristics of Gynecological Anamnesis and its Prognostic Role in Azerbaijani Women With Breast Cancer

AuthorsSevinj E. Rahimzade PhD1 , Jamil A. Aliyev1 , Elkhan E. Kazimov MD1 , Leylakhanum A. Melikova PhD, Konul S. Mardanova MD1 , Turkan E. Mansurova MD1 and Elchin B. Mansurov PhD1

National Center of Oncology, Azerbaijan Republic Ministry of Health, Baku, Azerbaijan

Online Publication Date: 20 Mar 2020

DOI: https://doi.org/10.6004/jnccn.2019.7411

 

B)Türkiyədə 2 ildən bir keçirilən 8-ci Türk Tibbi Onkoloji Kongresində 6 elmi araşdırmalarımız qəbul olunmuşdur. Bu ilin 25-29 mart tarixlərində keçirilməsi planlaşdırılan bu konfrans COVID-19 pandemiyası səbəbindən 14-18 noyabr 2020-ci il tarixinə təxirə salınmışdır:

1.Hormon pozitif, HER2 negatif metastatik meme kanseri,hormon tedavisinin metronomik kemoterapisi ile birlikte kullanımı

Yazarlar: C.Aliyev, S.Rehimzade, A.Kerimli, L.Melikova, E.Mansurov

2.Over kanseri-klasik və yeni markırların progresyonsuz sağkalıma etkisi

Yazarlar: C.Aliyev,S.Rehimzade,A.A.Kərimli,L.A.Məlikova,K.S.Mərdanova,T.E.Mansurova,E.B.Mansurov

3.HER2 pozitif meme kanserinde PİK3CA mutasyonunun prognostik ve prediktif rolü.

Yazarlar: C.Aliyev, S.Rehimzade, L.Melikova, İ.Hacıyeva,E.Mansurov

4.Oligometastatik meme kanseri-tanı və tedavi özellikleri (vaka çalışması).

Yazarlar: C.Aliyev, S.Rehimzade, L.Melikova,E.Mansurov

5.Azerbaycanlı 1 çift monozigot ikiz kadında meme kanserinin özellikleri.

Yazarlar: E.B.Mansurov,J.A.Aliyev,S.E.Rahimzadə,L.A.Məlikova

6.III C evre meme kanserində neoadjuvan kemoterapide birinci basamak gemsitabin+sisplatin kullanımının farmakogenetiği.

Yazarlar: C.Aliyev, S.Rehimzade, L.Melikova,E.Mansurov

C) 23-25 aprel 2020-ci il tarixlərində Rusiya Federasiyası Kazan şəhərində ilk dəfə online keçirilən MDB və Avrasiya ölkələri Onkoloq və radioloqlarının XI qurultayının nəşri olan «ЕВРАЗИЙСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ »-da 2 araşdırmamız nəşr olunmuşdur:

1. Комбинация гормонотерапии с химиотерапией в метрономном режиме при гормон положительном метастатическом раке молочной железы

Авторы:Алиев Д.А., Pагимзаде С.Э., Мансуров Э.Б., Меликова Л.А., Нагдалиева Г.Г.

2. Прогностические показатели мутации гена PIK3CA у больных раком молочной железы в азербайджанской популяции

Авторы:Мансуров Е.Б., Алиев Д.А., Pагимзаде С.И., Меликова Л.А., Mарданова K.C., Гаджиева И.А.

D)Azərbaycan Respubilkası Səhiyyə Nazirliyi Milli Onkologiya Mərkəzinin  2019-cu ildə çap olunan «Azərbaycan Onkologiya  Jurnalı»-nın №1 və №2 saylarında 4 orjinal məqaləvə 1 qısa məlumat dərc olunmuşdur.

1.Yumurtalıq xərçəngi – progressiya olmadan sağ qalma müddətinə klassik və yenimarkerlərin təsiri

Müəlliflər:C.Ə.Əliyev, S.E.Rəhimzadə, A.A.Kərimli, L.A.Məlikova, K.S.Mərdanova, T.E.Mansurova, E.B.Mansurov

2. Vitamin D və onkomarker CA 15-3-ün müştərək dəyərləndirilməsi süd vəzi xərçəngindəproqnostik göstərici kimi

Müəlliflər: C.Ə.Əliyev, S.E.Rəhimzadə, A.A.Kərimli, L.Ə.Məlikova, N.X.Əliyeva, N.E.İsmayılova, E.B.Mansurov

3. III C mərhələli süd vəzi xərçəngində I xətt gemsitabin+sisplatin və Antrasiklin±taksan tərkiblineoadyuvant polikimyaterapiyanın yaxın və uzaq nəticələri süd vəzi xərçənginin proqnostik vəprediktiv təsnifatı, fərdiləşmiş müalicə

Müəlliflər:C.Ə.Əliyev, S.E.Rəhimzadə, L.A.Məlikova, E.B.Mansurov

4. Azərbaycan populyasiyasında süd vəzi və yumurtalıq xərçəngi olan xəstələrdə BRCA1/2genlərinin aqressiv mutasiyaları

Müəlliflər: E.E. Bağırova, S.Q. Mehdizadə, A.S. Nəcəfova, Ş.R. Əliyeva, X.Ü. Salmanova, R.R. Soltanova, E.B. Mansurov, L.Ə. Məlikova

5. Hormon reseptor müsbət, HER2 mənfi metastatik süd vəzi xərçəngində hormonoterapiyanınmetronom kimyaterapiya ilə birgə təyini və effektivliyi

C.Ə.Əliyev, S.E.Rəhimzadə, L.Ə.Məlikova, E.B.Mansurov

E)Son bir ildə Şəki şəhərində, “Bədxassəli şişlərin diaqnostika və müalicəsinə müasir yanaşma” mövzusunda keçirilən konfransda və Azərbaycan Onkoloqlarının Elmi Cəmiyyətində və Azərbaycan Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunda keçirilən “onkologiyanın aktual problemlərinə” dair aşağıda adları çəkilən təqdimatlarımız olmuşdur:

1. Bədxassəli şişlərin dərman müalicəsinin müasir prinsipləri

2. Oliqometastatik süd vəzi xərçəngi, diaqnostika və müalicə xüsusiyyətləri

3. Süd vəzi xərçənginin dərman müalicəsinin müasir prinsipləri

F) Dəvət məktubu: 11-13 noyabr 2020-ci ildə Dubayda keçiriləcək 8-ci Beynəlxalq Ginekologiya və Mamalıq Konqresinə ABŞ-da nəşr olunmuş “III C mərhələli süd vəzi xərçəngində I xətt gemsitabin+sisplatin və antrasiklin±taksan tərkibli neoadyuvant polikimyaterapiyanın yaxın və uzaq nəticələri” mövzusunda elmi işimizi daha geniş təqdim etmək üçün dəvət almışıq. 11 noyabr 2020 tarixində, saat 16:45-17:10-də təqdimat üçün təsdiq məktubu almışıq.(Müəliflər: C.Ə.Əliyev, S.E.Rəhimzadə, L.A.Məlikova, E.B.Mansurov).

G)2020-ci martın 9-da “Journal of Investigative Oncology”-də “III mərhələli süd vəzi xərçəngi xəstələrində yeni seçimin effektivliyi” mövzusunda abstraktımız nəşr olunmuşdur. Müəlliflər:Jamil A. Aliyev Sevinj E. Rahimzade Elchin B. Mansurov Suzan S. Vatankha Elkhan E. Kazimov Khatun U. Salmanova Rukhsara R. Soltanova Shovkat R. Aliyeva Leylakhanim A. Melikova.

                                                                                           Elçin MANSUROV